Блог

2020/03/20

Боловсролд эцэг эхийн оролцоо

Эцэг эх, багш нар бусад оролцогч талуудтай бүтээлчээр хамтран ажилласнаар хүүхдийхээ хүмүүжил төлөвшил, сурлагын чанарт нөлөөлж болно гэдгийг харуулахыг зорин ажиллаж байна.

2017/09/04

Дунд боловсролын салбарт чанарын бодит шинэчлэл хийх хэрэгтэй байна

Бид сургуулийг сургалт явуулдаг байгууллагынх нь хувьд хөгжүүлж сайжруулах талаар бага анхаарал хандуулдаг байдлаас болоод багш нар илүү олон нийтийн шүүмжлэлд өртөх байдал ажиглагддаг. Бас нэг мөрдлөг болгох зүйл нь ямар ч үед боловсролын байгууллагын удирдлагууд суралцагчидаа эн тэргүүнд тавьж ёс зүйтэй шийдвэр гаргах ур чадвар эзэмшсэн байх ёстой болж байна.

2016/07/01

Боловсролын салбар дахь нийгмийн эгэх хариуцлага

Боловсролын чанарыг дээшлүүлэх асуудал хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг байсаар байна. Боловсролд хангалттай сайн биш ч тодорхой хэмжээний төсөв хөрөнгө зарсаар байгаа ч олгож байгаа боловсролын үйлчилгээнд иргэд сэтгэл дундуур байна.

Мэдлэгийн сан

07/05/2016

Ц@хим мэдээ II улирал, 2016

07/02/2016

Танилцуулга