Видео

Нөлөөллийн уулзалт ба үр дүн
“Харилцан суралцъя” бүсийн анхдугаар чуулган
Баян-Өлгий аймгийн Дербес ТВ мэдээлж байна.
Архангай аймгийн АВ телевизийн “Сайн сургуулиас сайхан ирээдүй эхэлнэ” нэвтрүүлэг
Хөвсгөл аймгийн Лха ТВ-ийн "Тэнгэрийн цаг" мэдээллийн хөтөлбөрөөр
Хөвсгөл аймгийн Лха ТВ-ийн Мэдээний хөтөлбөрөөр
Бодлогын форумаас бэлтгэсэн сурвалжлага, TV 9 телевиз
Бодлогын форумаас бэлтгэсэн сурвалжлага, SBN телевиз
Бодлогын форумаас бэлтгэсэн сурвалжлага, MN 25 телевиз
Бодлогын форумаас хийсэн сурвалжлага, МҮОНТ
Бодлогын форумаас хийсэн сурвалжлага, МҮОНТ
"Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төсөл 2016 онд
"Харилцан суралцъя" бүсийн анхдугаар чуулганы төлөөлөгчдөд хүргэх мэндчилгээ
"Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төсөл
Хөвсгөл, Улаан-Уул сумын сургуулийн эцэг эх, багш нарын жүжигчилсэн тоглолт
Сайн сургууль хэрхэн бүтээх вэ?
Эрх мэдлийн цех
Даргад үйлчилдэг "зөвшөөрөл" (казах хэл дээр)
Даргад үйлчилдэг "зөвшөөрөл" (тува хэл дээр)
Даргад үйлчилдэг "зөвшөөрөл"
Шалгалтын төлбөр
Банк дампуурах нь
Тендерийн мэдээлэл задрах нь
Төрийн жинхэнэ түшмэл
Төрийн байгууллагаас мэдээлэл хэрхэн авах вэ?