Нээлттэй мэдээлэл

2016/06/28

Нээлттэй мэдээлэл буюу нээлттэй өгөгдөл

“Хэн ч чөлөөтэй ашиглаж, үндсэн зорилгоос өөрөөр хэрэглэж, цааш нь түгээж болдог, сэдэвчилсэн, ихэвчлэн зохиогчийн нэрийг заавал дурдах, ижил нөхцөлөөр түгээх лицензтэй өгөгдөл”-ийг нээлттэй мэдээлэл гэнэ.

2016/03/15

Төрийн байгууллагууд мэдээллээ нээлттэй байлгах үүрэгтэй

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар төрийн байгууллагуудад мэдээллээ нээлттэй байлгах үүрэг ногдуулж, Иргэн, хуулийн этгээдийн төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан.

2016/03/15

Иргэн Таны төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхийг хуулиар баталгаажуулсан

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар Иргэн, хуулийн этгээдийн төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан.

Мэдлэгийн сан

07/05/2016

Ц@хим мэдээ II улирал, 2016

07/02/2016

Танилцуулга